Legal

Disclaimer e-mail: (dutch)

De inhoud van verstuurde e-mailberichten is vertrouwelijk. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door middel van het beantwoorden van de ontvangen e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval het e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. De integriteit en veiligheid van e-mails kunnen niet worden gegarandeerd via het internet. De Boer Machines Nederland B.V. kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het bericht.

Disclaimer e-mail: (english)

The content of send messages is confidential. If you have received a message by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any way reveal the contents of this message to anyone. The integrity and security of emails cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, De Boer Machines Nederland B.V. will not be held liable for any damage caused by the message.

Copyright clausule technische documenten: (dutch)

Meegezonden tekeningen en/of ontwerpmodellen blijven eigendom van De Boer Machines Nederland B.V. Bij de verwerking van deze aan copyright-wetgeving onderhevige bestanden gaat u automatisch akkoord met deze juridische clausule. Onder verwerking wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de aangeleverde gegevens. Als ontvanger van deze aan copyright onderhevige bestanden gaat u akkoord met de beperkte verwerking van deze bestanden teneinde het aan u toevertrouwde product te leveren aan ons. Wanneer u de door ons aangeleverde data deelt met een derde partij teneinde te voldoen aan de overeenkomst tussen ons en uw bedrijf, bent u verantwoordelijk voor het feit dat de derde partij zich conformeert aan de voorwaarden in deze clausule. U gaat tevens akkoord met het direct verwijderen van de toegeleverde gegevens na het voldoen van uw overeenkomst met ons. Tevens gaat u akkoord met een verzoek tot vernietiging van de aangeleverde gegevens wanneer u hiervoor een niet anders te interpreteren opdracht krijgt vanuit ons bedrijf.

Copyright clause technical documents: (english)

Enclosed drawings and/or design models remain the property of De Boer Machines Nederland B.V. By processing these copyrighted files, you automatically agree to this legal clause. Processing is understood to mean collecting, recording, organizing, structuring, storing, updating or modifying, retrieving, consulting, using, providing by transmission, dissemination or otherwise making available, aligning or combining, shielding, deleting or destroying the data provided. As the recipient of these copyrighted files, you agree to the limited processing of these files in order to deliver the product entrusted to you to us. When you share the data provided by us with a third party in order to fulfill the agreement between us and your company, you are responsible for the third party’s compliance with the terms of this clause. You also agree to the immediate deletion of the supplied data after fulfilling your agreement with us. You also agree to a request to destroy the supplied data when you receive an order from our company that cannot be interpreted differently.